Atlas Series

Home » Atlas Series
សៀវភៅស្តីពីការទូតសភាបែបបុរសកម្ម៖ ការបោះពុម្ពពិសេសសម្រាប់ ASEP 11 ភ្នំពេញ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី១១ (ASEP 11) គឺជាឱកាសសម្រាប់សភាបុរេសកម្ម សភាពីបណ្តាទ្វីបទាំងពីរ ក្នុងការលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់ខ្លួន និងទស្សនៈរបស់ប្រជាជនដែលខ្លួន តំណាងទៅកាន់កិច្ចពិភាក្សា អន្តរជាតិ ស្តីពីបញ្ហាបន្ទាន់ៗនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ប្រព្រឹត្តិឡើងក្នុងបរិបទដែលពិភពលោក កំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ពីវិបត្តិកូវីដ១៩ កិច្ចប្រជុំ ASEP តាមប្រព័ន្ធ អឺនធឺណិត ដំបូងបង្អស់នេះនឹងពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមឆ្លងដែនដែលអាចត្រូវបាន ដោះស្រាយរួមគ្នាតាមរយៈការប្រើប្រាស់អភិក្រមពហុភាគី។ តាមរយៈការប្រើ ប្រាស់មធ្យោបាយនានានៃការទូតសភា សមាជិកសភាដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ច ប្រជុំនេះនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយសមភាគីអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់នូវ អនុសាសន៍ជាក់ស្តែងជូនដល់ភាគីនានាក្នុងកិច្ចប្រជុំ ASEM នៅពេលបន្ទាប់។

ដោយផ្អែកលើធម្មានរូបភាពនៃសភា សេចក្តីស្នើទាំងនោះអាចជួយកាត់ បន្ថយឱនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំង ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងវេទិកា អន្តរជាតិ និងនាំមកនូវតថភាពវិជ្ជមានចំពោះពិភពលោកដែលប្រកបដោយសកលភាវូ បនីយកម្មបែបថ្មី ។ ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ទាំងនេះ ការបោះពុម្ភផ្សាយពិសេសសម្រាប់ ASEP 11 ស្តីពីការទូតសភាបែប បុរសកម្មជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស នឹងនាំមកជូននូវភាពចម្រុះនៃទស្សនៈ ផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកជំនាញ និងពលរដ្ឋពីទ្វីបអាស៊ី និងអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងបញ្ហានានា ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននិងសភាក្នុងទ្វីបទាំងពីរ។ទស្សនៈនានាត្រូវបានលើកឡើង ក្នុងអត្ថបទ បកប្រែក្រៅផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ និងអត្ថបទដើមក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ អ្នកអានអាចធ្វើការពិចារណាលើទស្សនៈទាំងនេះ ពេលធ្វើ ការពិភាក្សាលើនីតិកម្ម និងសកម្មភាព រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា បន្ទាន់ៗបំផុតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។

Proactive Parliamentary Diplomacy: ASEP 11 Special Edition, November 2021, Phnom Penh, Cambodia

The Eleventh Asia-Europe Parliamentary Partnership meeting (ASEP 11) is an opportunity for proactive parliaments from each continent to introduce their views, and the views of their respective constituencies, into the international discussion on some of today’s most pressing issues. Taking place in a world heavily impacted by the COVID-19 pandemic, the first of its kind online ASEP meeting will discuss transnational challenges that can only be overcome together, using a multilateral approach. Utilizing the tools of parliamentary diplomacy, participating parliamentarians will work together with their international peers to o†er concrete recommendations to those at the ASEM meeting to follow.

Building on the legitimacy of Parliaments, such suggestions can help to reduce the democratic deficit in decisions made in international forums, and bring a welcome dose of reality to the new globalized world. Contributing to these discussions, this Proactive Parliamentary Diplomacy ASEP 11 Special Edition presents a variety of individual perspectives from experts and citizens from both Asia and Europe on the issues aff†ecting the people and Parliaments on both continents. Readers can reflect upon these perspectives when discussing legislation and government action intended to address some of today’s most pressing issues.

Atlas Series 3: Atlas of Parliamentary Diplomacy

This Atlas is a unique tool for understanding the concrete regional, transnational and global issues that national Parliaments have to overcome together in order to increase mutual understanding between countries so they can face shared challenges. Part One presents a variety of individual perspectives from experts and citizens from both Asia and Europe on the common issues a­ecting the people and Parliaments on both continents. Readers can reflect upon these perspectives when discussing legislation and government action intended to address today’s most pressing issues. Part Two takes a closer look at the developing role, mechanisms and issues affecting Parliaments and interparliamentary associations in Southeast Asia, especially those among AIPA Member States.

Atlas Series 3: សៀភៅផែនទីស្តីអីពីការទូតសភា

សៀវភៅអាភ្លាសនេះគឺជា ឯកសារពិសេស សម្រាប់ឈ្វេងយល់ពី បញ្ហាសកល បញ្ហាតំបន់ ក៏ដូចជាបញ្ហា ឆ្លងប្រទេសចម្បងៗ ដែលស្ថាប័ន នីតិប្បញ្ញត្តិជាតិត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយ ដើម្បីបង្កើនភាពយោគយល់គ្នា រវាង ប្រទេសនីមួយៗ ដើម្បីអាចឈានទៅរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួម ។ ផ្នែកទី១ នៃសៀវភៅនេះ បង្ហាញពីទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញ និងរបស់ពលរដ្ឋ មកពីអាស៊ី និងអឺរ៉ុបអំពី បញ្ហារួម ដែលប៉ះពាល់ដល់ ប្រជាជន និងសភានៃទ្វីប ទាំងពីរ ។ អ្នកអានអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈទាំងនេះ នៅពេលពិភាក្សាច្បាប់ និងពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលមានបំណងដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ផ្នែកទី២ បង្ហាញកៀកជិតទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៃតួនាទី យន្តការ និងបញ្ហា ដែលប៉ះពាល់ដល់សភា និងអង្គការ អន្តរសភានៅតំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាពិសេសក្នុងចំណោមសភាជាសមាជិកអាយប៉ា ។

Atlas Series 1: ផែនទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ី និងពិភពលោក

សៀវភៅនេះ នឹងពិពណ៌នាពីទិដ្ឋភាពអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេស កម្ពុជា ។ ជម្រើសបែប វិទ្យាសាស្ត្រនៃសៀវភៅនេះវីញ គឺផ្តោតពិសេសលើ ទិន្នន័យ និងចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ។ ការពិពណ៌នានេះមិនត្រឹម តែផ្តោត នៅថ្នាក់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ ក៏ពិពណ៌នាថ្នាក់តំបន់អាស៊ី (អាគ្នេយ៍ និងអាស៊ាន) ថ្នាក់ទ្វីប (អាស៊ី) និងនៅលើ ពិភពលោកទាំងមូល។ទន្ទឹមនឹង នឹងនេះដែរ សៀវភៅផែនទី នេះក៏មានគោលបំណង ដើរតួជាមគ្គុទេស ក៏លើសកម្មភាព អនុវត្តជាក់ស្តែង ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រទេសមិត្តភក្តិ។

Atlas Series 1: Geopolitical Atlas of Cambodia in Asia and in the World

This book provides a geopolitical portrait of Cambodia. Its scientific choice is to focus exclusively on the facts and to identify Cambodia’s assets – not just at the national level, but also at the regional level Southeast Asia and ASEAN), at the continental level (Asia) and in the wider world. In this way this atlas aims to act as a practical tool to serve the people of Cambodia and its friends.

Translate »