ទិដ្ឋភាពទូទៅ និងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងជំងឺមិនឆ្លងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា

ទិដ្ឋភាពទូទៅ និងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងជំងឺមិនឆ្លងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា

 

 

និន្នាការនៃជំងឺមិនឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើង ជាពិសេសជាមួយនឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង ហើយកត្តាហានិភ័យមូលដ្ឋាននៅតែជាថ្នាំជក់ និងគ្រឿងស្រវឹង របបអាហារដែលគ្មានសុខមាលភាព កត្តាហានិភ័យនៃមតាបូលីស  និងកង្វះកាយវប្បកម្ម ។