ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៌មានថ្ងៃទី១២ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២: Cop26 Outcomes

ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៌មានថ្ងៃទី១២ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២: Cop26 Outcomes